Wróć do bloga
Za rzeczy pozostawione w szatni szatnia odpowiada

Zgodnie z art. 835 k.c. przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Czy taka umowa musi zostać zawarta na piśmie, czy wystarczy zawarcie jej w formie dorozumianej?

Czytaj Więcej
Podwyżka czynszu w lokalu niemieszkalnym

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czy wynajmujący może go w każdej chwili podwyższyć?

Czytaj Więcej
Obowiązek odśnieżania chodnika przy nieruchomości

Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników znajdujących się wzdłuż nieruchomości obciąża co do zasady właścicieli nieruchomości przyległych. Jakie są skutki zaniechania i kiedy obowiązek może przejść na inne podmioty?

Czytaj Więcej
Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Czytaj Więcej
Umowa o dożywocie (art. 908 k.c.)

Celem umowy o dożywocie jest przeniesienie przez właściciela nieruchomości jej własności na inną osobę w zamian za zobowiązanie się tej osoby do zapewnienia właścicielowi dożywotniego utrzymania.  

Czytaj Więcej
Renta rodzinna – przesłanki uzyskania, wysokość

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Co to oznacza?

Czytaj Więcej