Projekt ustawy o ochronie rynku książki

Polska Izba Książki przygotowała projekt ustawy o ochronie rynku książki. Jakie są jego główne założenia? Zapraszam do lektury.


 

Projekt ustawy o ochronie rynku książki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zakłada ustalenie przez wydawcę i importera jednakowej ceny książki przed wprowadzeniem jej do obrotu, przy czym wydawca i importer byliby obowiązani umieścić trwale na książce jednakową cenę książki, a także miesiąc i rok wprowadzenia książki do obrotu. Obowiązek ustalenia jednakowej ceny książki nie miałby zastosowania do książki:

1) wydanej na zamówienie w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 100 egzemplarzy w ciągu 12 miesięcy od daty wprowadzenia książki do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

2) w wydaniu bibliofilskim, charakteryzującym się wysoką jakością wydania, o przeznaczeniu kolekcjonerskim i wydanej w numerowanym nakładzie nieprzekraczającym 500 egzemplarzy;

3) artystycznej, której wydanie wymagało wykorzystania metod rękodzielniczych.

Jednakowa cena książki miałaby obowiązywać przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono książkę do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski, przy czym po upływie 6 miesięcy wydawca i importer byliby uprawnieni do wycofania z rynku całego nakładu książki i ustalenia nowej jednakowej ceny książki obowiązującej do końca tego okresu.

Projekt ustawy szczegółowo reguluje również zasady udzielania rabatów (art. 8 projektu).

Przepisy ustawy nie miałyby zastosowania do książek elektronicznych, tj. utrwalonych na dyskach, taśmach lub na innym nośniku i publikowanych jako całość w jednej części lub w kilku częściach lub udostępnianych poprzez pobieranie lub transmisję strumieniową (streaming) ze strony internetowej, a nadto do sprzedaży książki z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że książka jest odbierana przez nabywcę końcowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za granicę, a nadto do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327).

 

Źródło:

http://www.pik.org.pl/komunikaty/876/ustawa-o-ochronie-rynku-ksiazki-d-uojck-i-uzasadnienia-do-ustawy-konsultacje-dla-branzy-wydawniczo-ksiegarskiej-do-18-maja-2021-r

 

 Źródło obrazu:  congerdesign z Pixabay