KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informuję, iż:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest r.pr. Marta Tadrowska-Brzoszczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Marta Tadrowska-Brzoszczyk; NIP: 5611603960, REGON: 384016236.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem: telefonicznie pod numerem: + 48 603 493 896, pod adresem e-mail: radca@kancelaria-tadrowska.pl, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Główna 34, 89-500 Tuchola.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązku podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą w związku z podejmowaniem konkretnych czynności procesowych na podstawie ustaw: Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa lub innych przepisów prawa, w oparciu o które radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz Klienta;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzania danych osobowych:

Kategoriami przetwarzania danych są m.in. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowskim i adwokackim oraz podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe.

Okres przechowywania danych osobowych:

Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 1. prawo dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 2. prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 5. obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 8. prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu,
 9. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pani/Pan podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem umowy.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. W przypadku korzystania ze strony internetowej Kancelarii, proszę o zapoznanie się z polityką plików cookies, zamieszczoną w stopce. W przypadku korzystania z fanpage'a Kancelarii na portalu Facebook, odpowiednia informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest w sekcji "Klauzule informacyjne".