Zasady wynagradzania

Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego zapłaty ustalane są z każdym Klientem indywidualnie. Przy określaniu wynagrodzenia uwzględnienia się stopień zawiłości sprawy, przewidywany nakład oraz czas pracy radcy prawnego, a także ryzyko wystąpienia kosztów dodatkowych, m.in. związanych z koniecznością zapewnienia dojazdu radcy prawnego do miejsca wykonania czynności. O wysokości wynagrodzenia Klient informowany jest przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, po uzyskaniu przez radcę prawnego wszystkich istotnych informacji pozwalających na jego określenie.
 
Stawka za wstępną jednorazową konsultację prawną określana jest przy zastosowaniu powyższych zasad w granicach od 150 do 250 złotych. W przypadku zlecenia Kancelarii sprawy do dalszego prowadzenia, jak np. sporządzenia pisemnej opinii prawnej, stworzenia projektu umowy bądź pisma, czy udzielenia pełnomocnictwa, uiszczona opłata za wstępną poradę jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy.
 
Koszt prowadzenia sprawy przez radcę prawnego jako pełnomocnika zależy w dużej mierze od tego, czego sprawa dotyczy (w tym jaka jest wartość przedmiotu sporu), gdzie się toczy (czy istnieje konieczność dojazdu na rozprawy), jak bardzo jest skomplikowana oraz jaki jest przewidywany czas jej trwania. Z powyższych przyczyn nie można wskazać konkretnych kwot za reprezentację bez dokładnego przeanalizowania problemu, z którym Klient się zgłasza.

Pomocnym dla zorientowania się w funkcjonujących na rynku stawkach minimalnych może być rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Należy jednak pamiętać, że są to tylko stawki minimalne, które stanowią podstawę określenia przez Sąd zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od drugiej strony w przypadku wygrania sporu.