KLAUzula informacyjna - facebook


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO MARTA TADROWSKA-BRZOSZCZYK W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z FANPAGE’A KANCELARII NA PORTALU FACEBOOK

Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest r.pr. Marta Tadrowska-Brzoszczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Marta Tadrowska-Brzoszczyk; NIP: 5611603960, REGON: 384016236. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem: telefonicznie pod numerem: + 48 603 493 896, pod adresem e-mail: radca@kancelaria-tadrowska.pl, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Główna 34, 89-500 Tuchola.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a Kancelarii:
prowadzenie fanpage’a Kancelarii na portalu społecznościowym Facebook na zasadach i warunkach określonych przez Facebook Ireland Ltd.;
 • informowanie użytkowników portalu Facebook o działalności Kancelarii oraz bieżąca aktualizacja treści powiązanych z prowadzoną działalnością;
 • badanie opinii o prowadzonej działalności oraz jakości świadczonych przez Kancelarię usług;
 • komunikacja pracowników Kancelarii z użytkownikami portalu Facebook.
Przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Dane uzyskane od Państwa w celu udzielenia zlecenia na świadczenie pomocy prawnej pozyskiwane są ponadto na zasadach określonych art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Realizacja świadczenia pomocy prawnej wynika natomiast z podstaw przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO (szczegóły określa Klauzula Informacyjna dla Klientów Kancelarii).

Kategorie przetwarzania danych osobowych:
Administrator w ramach funkcjonowania fanpage’a Kancelarii na portalu Facebook przetwarza dane osobowe osób, które obserwują lub polubiły fanpage Kancelarii, a także osób, które opublikowały swój komentarz, reakcję lub opinię, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub w innym miejscu fanpage'a.
Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: identyfikator osoby pod którym funkcjonuje ona na portalu Facebook (tj. najczęściej imię i nazwisko), udostępniane przez Państwa na Państwa profilu na portalu Facebook dane (w tym zdjęcia profilowe i inne widoczne dla innych użytkowników portalu Facebook zdjęcia oraz wpisy), treść Państwa komentarzy, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.
Informuję, że umieszczanie przez Państwa wpisów i zdjęć pod wpisami opublikowanymi przez Kancelarię na fanpage’u jest z Państwa strony dobrowolne. Imię i nazwisko lub inny identyfikator osoby korzystającej z fanpage’a nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. W szczególności dotyczy to podmiotu jakim jest Facebook Ireland Ltd. W takiej sytuacji przetwarzanie odbywa się na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy). Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, a także podmiotom wspierającym działania marketingowe Kancelarii, w tym świadczącym usługi z zakresu obsługi fanpage’a w mediach społecznościowych, jednakże wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z nimi zawartych, co zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane związane z wykonywanie zawodu radcy prawnego będą natomiast przetwarzane zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane dotyczą:  
Przysługuje Pani/Panu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
 1. prawo dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 2. prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 5. obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 8. prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu,
 9. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Czy musi Pani/Pan podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie prowadzi do uniemożliwienia korzystania z fanpage'a, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności fanpage'a, takich jak np. jego subskrybcja, obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy oraz opinii jest jednak uwarunkowany podaniem tych danych.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:
Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Korzystanie z witryn internetowych Kancelarii wymaga zapoznania się z informacjami o plikach „cookies” na stronie internetowej (http://www.kancelaria-tadrowska.pl/cookie-policy) oraz portalu Facebook ( https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/).