Wróć do bloga
Za rzeczy pozostawione w szatni szatnia odpowiada

Zgodnie z art. 835 k.c. przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Czy taka umowa musi zostać zawarta na piśmie, czy wystarczy zawarcie jej w formie dorozumianej?

Czytaj Więcej
Odrolnienie gruntów

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

Czytaj Więcej
Podwyżka czynszu w lokalu niemieszkalnym

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czy wynajmujący może go w każdej chwili podwyższyć?

Czytaj Więcej
Obowiązek odśnieżania chodnika przy nieruchomości

Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników znajdujących się wzdłuż nieruchomości obciąża co do zasady właścicieli nieruchomości przyległych. Jakie są skutki zaniechania i kiedy obowiązek może przejść na inne podmioty?

Czytaj Więcej