Za rzeczy pozostawione w szatni szatnia odpowiada

Zgodnie z art. 835 k.c. przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Czy taka umowa musi zostać zawarta na piśmie, czy wystarczy zawarcie jej w formie dorozumianej?Często umowa przechowania zawierana jest w sposób dorozumiany, np. przez skorzystanie z udostępnionej przez przedsiębiorcę lub instytucję szatni. Tak będzie np. na siłowni, na basenie, w klubie, w teatrze, czy u lekarza. Umowa przechowania wiąże strony z uwagi na sam fakt pozostawienia rzeczy w szatni. Jej zawarcie nastąpi zawsze wtedy, kiedy konieczne będzie zdjęcie przez klienta odzieży. Co interesujące, z umową przechowania mamy do czynienia nawet jeśli podmiot świadczący usługę nie ma specjalnie w tym celu przygotowanej i urządzonej szatni. Wystarczającym jest, że np. udostępnił wieszak na ubrania a zdjęcie odzieży jest pożądane, tj. z charakteru lokalu i rodzaju świadczonych usług wynika, że klienci pozostawiają odzież na wieszakach. Z umową przechowania nie mamy za to do czynienia np. w obsługujących masowo punktach gastronomicznych bez obsługi kelnerskiej (np. bar szybkiej obsługi).

Jak czytamy w orzecznictwie:
Przedmiotem umowy przechowania jest, zgodnie z przepisem art. 835 kc, zobowiązanie się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowanie. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład nie ponosi odpowiedzialności za pozostawioną rzecz. 
Wyrok SN z dnia 16 grudnia 1977 r. (sygn. akt: III CZP 94/77)


Podsumowując, czy można wywiesić kartkę, że szatnia za rzeczy w niej pozostawione nie odpowiada? 

Nie. Przedsiębiorca nie ma prawa stosować klauzul wyłączających jego odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. Taka klauzula nie może funkcjonować ani w regulaminie, ani nawet na kartce przywieszonej do ściany w lokalu. Jedna sprawa to nieskuteczność takich zastrzeżeń. Druga to ryzyko poniesienia konsekwencji finansowych związanych ze stosowaniem postanowień naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Za takie natomiast mogą zostać uznane próby wyłączenia przez przedsiębiorcę swojej odpowiedzialności wobec klienta.Radca prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk świadczy pomoc prawną stronom stosunków umownych w zakresie zawierania i realizacji zobowiązań cywilnoprawnych. Prowadzona w Tucholi Kancelaria nastawiona jest również na obsługę prawną przedsiębiorców.

Źródło obrazu: tookapic, Pixabay.com