Wróć do bloga
Podział majątku wspólnego

Sprawy o podział majątku wspólnego, jeśli ten nie jest przeprowadzany w ramach procesu o rozwód, prowadzone są w tzw. nieprocesie, czyli postępowaniu nieprocesowym. Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (wydział cywilny).

Czytaj Więcej
Za rzeczy pozostawione w szatni szatnia odpowiada

Zgodnie z art. 835 k.c. przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Czy taka umowa musi zostać zawarta na piśmie, czy wystarczy zawarcie jej w formie dorozumianej?

Czytaj Więcej
Podwyżka czynszu w lokalu niemieszkalnym

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czy wynajmujący może go w każdej chwili podwyższyć?

Czytaj Więcej
Umowa o dożywocie (art. 908 k.c.)

Celem umowy o dożywocie jest przeniesienie przez właściciela nieruchomości jej własności na inną osobę w zamian za zobowiązanie się tej osoby do zapewnienia właścicielowi dożywotniego utrzymania.  

Czytaj Więcej
Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Tematyka odszkodowawcza dotyczy spraw utożsamianych z prowadzeniem sporu przeciwko ubezpieczycielowi, ponieważ to najczęściej te podmioty występują po stronie zobowiązanego do zapłaty z uwagi na zawartą z poszkodowanym lub sprawcą szkody umowę.

Czytaj Więcej