Porozumienie rodzicielskie przy rozwodzie

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, przy czym sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. To porozumienie to tzw. porozumienie rodzicielskie.
Sąd ocenia porozumienie rodzicielskie przede wszystkim pod kątem tego, czy jest ono zgodne z dobrem dziecka. W braku porozumienia, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.  Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.


Orzekając o władzy rodzicielskiej i kontaktach Sąd powinien dążyć do tego, aby rodzeństwo wychowywało się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.


Uwaga:

W treści wyroku musi być zamieszczone określenie powierzenia władzy rodzicielskiej, sposobu jej wykonywania oraz kontaktów z dzieckiem, niedopuszczalne jest natomiast odwołanie się do treści porozumienia jako swoistego załącznika. Nawet w razie uznania porozumienia za miarodajnie określające sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem, sąd powinien przenieść jego treść do sentencji wyroku. Porozumienie nie może być traktowane jak ugoda, a zatem nie może doprowadzić do umorzenia postępowania w tym zakresie i nie stanowi tytułu egzekucyjnego. Tytułem takim jest orzeczenie sądu podlegające przymusowemu wykonaniu, a zatem konieczne jest dokładne sprecyzowanie uprawnień i obowiązków każdego z rodziców.

Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie V ACa 776/18.
Jeżeli są Państwo zainteresowani zleceniem Kancelarii reprezentacji w sprawie o rozwód, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria prowadzi przede wszystkim sprawy rozwodowe toczące się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy oraz Sądem Okręgowym w Słupsku.źródło obrazu: pixabay.com