Podział majątku wspólnego

Sprawy o podział majątku wspólnego, jeśli ten nie jest przeprowadzany w ramach procesu o rozwód, prowadzone są w tzw. nieprocesie, czyli postępowaniu nieprocesowym. Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (wydział cywilny).


Podział majątku przeprowadza się po rozwodzie lub w trakcie małżeństwa, ale po zmianie ustroju majątkowego ze wspólności majątkowej małżeńskiej na ustrój rozdzielności majątkowej. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Przy podziale majątku mogą być realizowane żądania dotyczące zwrotu nakładów. Zgodnie z kro każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Takie rozliczenie jest zatem obowiązkowe. W przypadku nakładów z majątku osobistego na wspólny rozliczenie następuje na skutek żądania małżonka. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Wysokość wynagrodzenia w postępowaniu o podział majątku wspólnego uzależniona jest od wartości udziałów w majątku wspólnym, spornego charakteru sprawy, długości trwania postępowania, koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, a także utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. W rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych przewidziano stawkę minimalną w odniesieniu do wartości udziału klienta w majątku wspólnym. Stawki kształtują się w następujący sposób:

1) do 500 zł - 90 zł

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł - 270 zł

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 900 zł

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 800 zł

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3 600 zł

6) powyżej 50 000 zł do 200000 zł - 5 400 zł

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł

9) powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

Przy zgodnym podziale majątku opłata minimalna określona w rozporządzeniu wynosi 50% stawki opisanej powyżej.
Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej-Brzoszczyk z siedzibą w Tucholi prowadzi zarówno sprawy rozwodowe, jak i z zakresu podziału majątku wspólnego.

Więcej o prowadzonych sprawach przeczytają Państwo na stronie www.rozwod-tuchola.pl