Powództwo o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

Pracownikowi, z którym pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.Pozew należy skierować do sądu pracy. Właściwość sądu wynika z siedziby pracodawcy. O właściwości sądów apelacji gdańskiej można przeczytać na mojej stronie.


PRZYWRÓCENIE DO PRACY

W przypadku przywrócenia do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie mniej niż za 1 miesiąc i nie więcej niż za 3 miesiące.


W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym, z pracownicą w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego lub od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.


Sąd pracy może nie uwzględnić żądania przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że byłoby to niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku orzeka o odszkodowaniu. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację, gdy istnieje poważny konflikt pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym. Powyższe nie dotyczy jednak m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym oraz pracownic w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że pracodawca ogłosił upadłość lub jest w likwidacji.


ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.


Jeżeli upłynął już termin, do którego umowa zawarta na czas określony miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.


Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.


Więcej o wysokości odszkodowania w przypadku dokonania dwóch zwolnień jednego pracownika można przeczytać tutaj: Dwa odszkodowania za dwa zwolnienia.

 


Radca prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk prowadzi działalność prawniczą w Tucholi, oferując obsługę prawną pracodawców oraz świadcząc pomoc prawną pracownikom w sporach z pracodawcami (w tym dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania, czy stosunek prawny łączący strony ma charakter stosunku pracy).


 

 Prawnik radca prawny Tuchola prawo pracy pracodawca pracownik formy zatrudnienia umowa o pracę odwołanie od wypowiedzenia odszkodowanie Śliwice Kęsowo Cekcyn Bysław Lubiewo Gostycyn Bydgoszcz Człuchów Świecie Osie