Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.
Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (jak również udziału w niej, jej części lub udziału w tej części) będzie uzasadnione jeżeli nieruchomość ta (lub jej część) stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Zbędność nieruchomości musi jednak wynikać z zaistnienia okreslonego stanu faktycznego. Zgodnie z art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu w dwóch przypadkach:

  1. jeżeli pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu.

  2. gdy pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.


Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu, zaś poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwracają obecnemu właścicielowi ustalone w decyzji odszkodowanie lub otrzymaną w ramach odszkodowania nieruchomość zamienną. Co ważne, odszkodowanie pieniężne nie jest zwracane w otrzymanej poprzednio wysokości, lecz podlega ono waloryzacji. Jego wysokość po waloryzacji nie może być jednak wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu albo niż jej wartość odtworzeniowa (jeżeli wartości rynkowej nie można określić). Należności te mogą być rozłożone na warunkach określonych w decyzji o zwrocie na raty, jednak termin spłaty nie może być dłuższy niż 10 lat.

Jeżeli nieruchomość lub jej część podlegająca zwrotowi została oddana w trwały zarząd lub została obciążona prawem użytkowania, prawa te wygasają z dniem, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna. Najem, dzierżawa lub użyczenie tej nieruchomości wygasają natomiast z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna.

Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości prowadzi starosta.


Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej z siedzibą w Tucholi świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym w sprawach dotyczących postępowania wywłaszczeniowego oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonych.