Podział działki niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Co do zasady podział nieruchomości zatwierdzany decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest możliwy pod warunkiem jego zgodności z ustaleniami planu miejscowego, względnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wymogu tego nie stosuje się jednak w szczególnych przypadkach, które wymienia ustawa o gospodarce nieruchomościami.Zgodnie z art. 93 ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Opinię wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Analogiczne postanowienie jest wydawane w sytuacji nieobowiązywania na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, przy czym wówczas opiniuje się zgodność podziału z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi.

Wyjątki wprowadza art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile następuje on w jednym z następujących celów:
 1. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
 2. wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze (por. art. 231 k.c.); 
 3. wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa; 
 4. realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw; 
 5. realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; 
 6. realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych; 
 7. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej lub linii kolejowej; 
 8. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; 
 9. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 
 10. wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego; 
 11.  wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

W wyżej wymienionych sytuacjach, po przedstawieniu mapy z projektem podziału, sporządzonej
przez geodetę, wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje od razu decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projekt podziału nieruchomości, która stanowi podstawę do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków.

Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przesyłana jest przez organ ją wydający właściwemu Staroście, który prowadzi ewidencję.


Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących podziału nieruchomości, w tym podziału prowadzonego tak w postępowaniu sądowym, jak i postępowaniu administracyjnym.
W celu zapoznania się z ofertą, zapraszam do kontaktu.