Czy najemca nieruchomości uprzednio wywłaszczonej powinien być stroną postępowania o zwrot tej nieruchomości poprzedniemu właścicielowi?

Problem dotyczy sytuacji, w której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego dokonała wywłaszczenia nieruchomości, następnie oddała ją innej osobie w najem lub dzierżawę, zaś poprzedni właściciel złożył wniosek o jej zwrot.



Przymiot strony w postępowaniu administracyjnym podmiot nabywa przez przysługujący mu interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy. Oznacza to, że aby uznać kogoś za stronę nie wystarcza istnienie tylko interesu faktycznego, czyli samego zainteresowania przez podmiot rozstrzygnięciem danej sprawy. Osoba taka musi wykazać interes prawny, czyli oparcie swojego uprawnienia na konkretnej normie prawnej, z której wynikają prawa lub obowiązki takiej osoby w przypadku rozstrzygnięcia sprawy w określony sposób.

Orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazuje, że skoro z art. 138 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że najem, dzierżawa lub użyczenie zwracanej nieruchomości wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna, to strony tych umów mają interes w tym, aby postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji odmawiającej zwrotu nieruchomości, co pozwoli im na uniknięcie skutku wygaszenia umowy.

Zgodnie z treścią uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2003 r. w sprawie OPS 6/03 najemca, który na podstawie umowy najmu zawartej z nowym właścicielem wywłaszczonej nieruchomości, to jest Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, używa lokal (budynek) znajdujący się na tej nieruchomości, ma przymiot strony w postępowaniu administracyjnym o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (art. 28 k.p.a. w związku z art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Zobacz również:  http://www.kancelaria-tadrowska.pl/blog/zwrot-wywłaszczonej-nieruchomości


Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej w Tucholi świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa nieruchomości w postępowaniu cywilnym, jak również postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. 
W celu skorzystania z oferty Kancelarii, zapraszam do kontaktu.