ZAKRES SPRAW

Poza udzielaniem porad prawnych radcowie prawni posiadają uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocników przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami, jak również organami administracji i organami prowadzącymi postępowanie karne oraz egzekucyjne. Pod warunkiem niepozostawania w stosunku pracy, radcowie prawni posiadają również uprawnienia do występowania w charakterze obrońców w sprawach karnych o przestępstwa (warunek ten nie jest konieczny do spełnienia przy reprezentacji obwinionego w sprawie o wykroczenie).

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej-Brzoszczyk świadczy pomoc prawną w szczególności w sprawach, których przykładowy katalog przedstawia poniższe zestawienie.

PRAWO CYWILNE i rodzinne

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej we wszelkich sprawach cywilnych, w tym w sprawach obejmujących:
 • prawo rzeczowe (np. o wydanie rzeczy, eksmisję, zaniechanie naruszeń, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych, zasiedzenie, dotyczących zarządu nieruchomością, toczących się w postępowaniu wieczystoksięgowym),
 • prawo zobowiązań (np. dotyczące odszkodowań i zadośćuczynienia, obsługa procesu zawierania i wykonania umowy, w tym m.in. umowy sprzedaży, darowizny, pożyczki, najmu, zlecenia, ubezpieczenia, sprawy o bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne, skarga pauliańska),
 • prawo spadkowe, dziedziczenie (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, otwarcie testamentu, zachowek i roszczenia z nim związane, odpowiedzialność za długi spadkowe),
 • prawo rodzinne i opiekuńcze (np. sprawy o alimenty, rozwód, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,  ustanowienie przed sądem rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego), 
 • inne (np. sprawy o ochronę dóbr osobistych, uznanie za zmarłego, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, doradztwo w sprawach dotyczących zakupu i sprzedaży nieruchomości).

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Oferta obsługi prawnej w zakresie spraw gospodarczych i dotyczących prawa spółek handlowych jest skierowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich dopuszczalnych prawem formach organizacyjnych, nie wyłączając przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność.

Obsługa może polegać na świadczeniu stałej i pełnej obsługi prawnej przedsiębiorcy, jak również, o ile takie jest życzenie Klienta, tylko fragmentu jego działalności lub na prowadzeniu konkretnej sprawy bądź opiniowaniu lub sporządzeniu umowy.


Kancelaria oferuje m.in. obsługę spraw cywilnych toczących się w procedurze gospodarczej (w tym dotyczące umów o roboty budowlane, bądź umów leasingu), spraw o roszczenia wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych, sporów o prawa autorskie i pokrewne oraz dotyczące prawa własności intelektualnej, rejestracji oraz przekształcania i łączenia spółek, prawa upadłościowego, w tym upadłości konsumenckiej.PRAWO PRACY

Obsługa prawna w dziedzinie prawa pracy obejmuje:
 • doradztwo prawne i reprezentację pracownika w sprawach dotyczących stosunku pracy (w tym ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania, dyskryminacja w zatrudnieniu, sprawy związane ze stosowaniem mobbingu, wypadek przy pracy itp.),
 • możliwość stałej lub doraźnej obsługi pracodawcy w sprawach dotyczących zatrudnienia (w tym opiniowanie umów i pism w sprawach regulowanych przepisami prawa pracy).

PRAWO ADMINISTRACYJNE 

Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przed organami administracji publicznej, jak również na dalszym jego etapie - przed Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
Pomoc prawna obejmuje m.in. reprezentację w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo administracyjnym, pomoc w sporządzeniu wniosku lub pisma zawierającego stanowisko strony, sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (zażalenie, odwołanie), sporządzanie sprzeciwu lub skargi administracyjnej do WSA, a także skargi kasacyjnej do NSA. Ponadto Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz urzędów oraz jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw).

prawo ubezpieczeń Społecznych

Obsługa prawna w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych obejmuje reprezentację ubezpieczonego lub członków jego rodziny w postępowaniu przed organem rentowym, a także w toku postępowania sądowego po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS m.in. w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków i świadczeń, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, a także  ustalenia niepełnosprawności lub jej stopnia.
Korzystanie z usług Kancelarii nie jest ograniczone jakimikolwiek względami terytorialnymi. 

Radca prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk reprezentuje Klientów przed sądami i organami położonymi na terenie całej Polski
Istnieje również możliwość świadczenia pomocy prawnej on-line.

Ponieważ siedziba Kancelarii znajduje się w Tucholi, radca prawny Marta Tadrowska-Brzoszczyk prowadzi działalność nastawioną w szczególności na okoliczne miasta i powiaty, tj.:
 1. tucholski (np. Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Brzuchowo, Bysław, Kamienica, Legbąd, Pamiętowo, Piastoszyn, Pruszcz, Raciąż, Stobno, Wielki Mędromierz, Żalno), 
 2. chojnicki (np. Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny, Gutowiec, Męcikał, Pawłowo, Rytel, Silno, Swornegacie, Zapędowo), 
 3. miasto Bydgoszcz, 
 4. bydgoski (np. Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Maksymilianowo, Mąkowarsko, Osielsko, Serock, Sicienko, Tryszczyn, Wtelno, Żołędowo), 
 5. sępoleński (np. Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Wałdowo, Więcbork), 
 6. człuchowski (np. Człuchów, Debrzno, Przechlewo),  
 7. świecki (np. Świecie, Bukowiec, Drzycim, Lniano, Osie, Świekatowo).

Pomoc prawna on-line świadczona jest tylko w sytuacjach, gdy charakter sprawy i środki techniczne na to pozwalają. Udzielenie porady w formie przesłanej drogą elektroniczną opinii prawnej następuje po uprzednim przesłaniu na adres e-mail radca@kancelaria-tadrowska.pl opisu problemu prawnego i pytań.  Na tej podstawie Kancelaria określi wysokość wynagrodzenia, która zostaje przesłana do akceptacji przez Klienta. Jeżeli wysokości wynagrodzenia nie można ustalić z uwagi na zbyt skąpy opis sprawy przesłany przez Klienta, już na tym etapie Klient może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych informacji, bądź dokumentów. Świadczenie pomocy prawnej odbywa się po zaakceptowaniu wysokości wynagrodzenia i warunków udzielania porady przez Klienta oraz zaksięgowaniu dokonanej płatności.

organizacja szkoleń

Kancelaria podejmuje się prowadzenia szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, zakładów pracy i jednostek administracji z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. 

Tematyka szkoleń dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania w Państwa instytucji szkolenia z zakresu mających zastosowanie w Państwa branży obowiązujących przepisów prawa, jak również dotyczących przygotowania się na wejście w życie zmian w prawie. 

Jesli są Państwo zainteresowani tym, aby przeprowadzić szkolenie w Państwa instytucji, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail podanym na stronie, wskazując tematykę szkolenia.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to określenie osoby wykonującej jeden z prawniczych zawodów zaufania publicznego.
Radca prawny to prawnik, który po spełnieniu określonych wymagań uzyskał uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w zakresie przyznanym mu przez ustawę.

RADCA PRAWNY - WYMOGI
Radcą prawnym można zostać pod warunkiem ukończenia magisterskich studiów prawniczych, następnie trzyletniej aplikacji, zdaniu pięcioczęściowego państwowego egzaminu zawodowego i uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych, W sytuacjach wyliczonych w ustawie o radcach prawnych możliwym jest podejście do egzaminu zawodowego bez konieczności odbycia aplikacji (np. doktorzy nauk prawnych) lub zdania egzaminu zawodowego (np. profesorowie).

RADCA PRAWNY - UPRAWNIENIA
Uprawnienia radcy prawnego i adwokata są zbliżone. Różnice sprowadzają się do braku możliwości zatrudniania adwokata w ramach stosunku pracy i możliwości występowania przez radców prawnych w charakterze obrońcy oskarżonego w postępowaniu karnym wyłącznie w sytuacji niepozostawania w stosunku pracy. Zarówno adwokat, jak i radca prawny są prawnikami profesjonalistami, którzy wykonując zawód związani są regulacjami ustawowymi, kodeksami etyki zawodowej i regulaminami wykonywania zawodu.

RADCA PRAWNY A DORADCA PRAWNY
Od radcy prawnego należy odróżnić tzw. doradcę prawnego. Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego, natomiast doradca prawny działa w warunkach wolnego rynku. Podczas gdy radca prawny i adwokat przed rozpoczęciem wykonywania działalności muszą przejść kilkuletnią ścieżkę doskonalenia zawodowego zwieńczoną egzaminem zawodowym, doradca prawny nie musi mieć nawet wykształcenia prawniczego. Doradca prawny, w przeciwieństwie do radcy prawnego, nie jest przy tym związany tajemnicą zawodową, nie może reprezentować klienta przed sądem, nie musi posiadać obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie wiążą go zasady etyki zawodowej.

RADCA PRAWNY A ADWOKAT
Często Klienci mają problem z odróżnieniem zawodów radcy prawnego od zawodu adwokata. Jak wskazałam wyżej, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni mają niemal identyczne uprawnienia. Sprawy swoich klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym mogą prowadzić zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni.  Wciąż powszechnie przyjmuje się, że adwokaci specjalizują się głównie w zagadnieniach prawa karnego, podejmując się obrony oskarżonych, natomiast radcowie prawni zajmują się problematyką spraw cywilnych i gospodarczych. Poza ograniczeniem wykonywania czynności obrończych wobec radców prawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy nie ma jednak żadnych różnic w kompetencjach do prowadzenia spraw przez przedstawicieli obu zawodów. Jeśli przedmiotem Państwa poszukiwań jest dobry adwokat lub dobry radca prawny, zasadnym jest sprawdzenie obszarów specjalizacji danej osoby. Ktoś może być wybitnym znawcą prawa karnego i procedury karnej, nie zajmując się w ogóle sprawami z zakresu prawa pracy lub prawem spadkowym.

Proszę pamiętać, że w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania konieczna może być pomoc profesjonalnego pełnomocnika, zatem z rezerwą należy podchodzić do usług świadczonych przez doradców prawnych, nie posiadających tytułu zawodowego. Niestety może okazać się, że tacy doradcy nie będą posiadać odpowiedniej wiedzy, aby rozwiązać Państwa problem. W trudnych sprawach konieczna może się okazać pomoc radcy prawnego lub adwokata. 

podsumowanie

radca prawny i adwokat posiadają zbliżone uprawnienia
Radca prawny i doradca prawny to różne pojęcia
radca prawny musi posiadać wykształcenie prawnicze, doradca prawny nie musi być prawnikiem
radca prawnu musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług, w tym zdać egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu
radca prawny może reprezentować klienta przed sądem
Radcę prawnego obowiązuje tajemnica zawodowa

Źródło obrazów: pixabay.com