Postępowanie przymuszające

W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Jeżeli natomiast osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte (art. 24 ust. 1 i 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Takie działanie sądu rejestrowego nazywane jest postępowaniem przymuszającym.


Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do KRS powinien być co do zasady złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego jego dokonanie. Stwierdzenie przez sąd, że obowiązki rejestracyjne nie zostały dochowane, powoduje wystosowanie wezwania pod rygorem zastosowania grzywny, która w razie niewykonania obowiązku może być ponawiana. Jej wysokość jest wyznaczana normami postępowania cywilnego i może osiągnąć jednorazowo nawet 15.000 złotych, zaś przy kilkukrotnym jej stosowaniu limitowana jest dopiero sumą miliona złotych.

Jeżeli pomimo stosowania grzywny osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje w dalszym ciągu obowiązków rejestracyjnych określonych w wezwaniu, sąd rejestrowy może z urzędu, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Aby tego uniknąć, podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego powinny pilnować, aby wpisy były składane w sądzie rejestrowym niezwłocznie. To samo tyczy się przesyłania do sądu rejestrowego dokumentów, których złożenie z mocy przepisów ustawy jest obowiązkowe (np. sprawozdań finansowych).


Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej w Tucholi oferuje prowadzenie kompleksowej obsługi przedsiębiorców.  W celu skorzystania z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.


Źródło zdjęcia: pixabay.com