Postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Postępowanie o rozwiązanie podmiotu z pominięciem likwidacji zostało unormowane w przepisach ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z jej art. 25a sąd rejestrowy wszczyna takie postępowanie z urzędu w wymienionych w tym przepisie przypadkach.


Art. 25a ustawy o KRS dotyczy sytuacji, w których nastąpiło:

  1. oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania upadłościowego, przy jednoczesnym stwierdzeniu przez sąd upadłościowy, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  2. oddalenie wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania upadłościowego z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. wydanie postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzenie;
  4. niezłożenie, mimo wezwania sądu rejestrowego, rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  5. niewykonanie innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o KRS (postępowanie przymuszające), mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego.

 

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Sąd zawiadamia przy tym podmiot, którego dotyczy postępowanie o jego wszczęciu, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników. Ponadto sąd rejestrowy zarządza zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu takiego postępowania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 Do wykreślenia podmiotu z Rejestru po jego rozwiązaniu bez likwidacji, sąd rejestrowy orzeka, jeżeli ustalił w toku przeprowadzonego postępowania, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Tadrowskiej oferuje prowadzenie kompleksowej obsługi
prawnej przedsiębiorców, w tym w zakresie postępowania gospodarczego oraz postępowania upadłościowego. W celu skorzystania z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.
Źródło zdjęcia: pixabay.com